Cách gỡ trang ra khỏi BM Die chỉ dành cho Trang không phải trang chính của BM. Vào Link thay đổi xxx sau id=xxx bằng id của bm và gỡ. https://business.facebook.com/confirm_business/?business_id=xxxxx&__cft__[0]=AZU11BnrRFMUoVduV22LyPDfAuFJ_1tdmmugTVdZq7HfOk9JSSi4js4PCP2wFBtrxM011ED_vahf7YmP2dItZ0_tuRe6sqXbKhGSxWLb97--bWbt6P4VOEXo2EJjdFoi9--8KoYL7c8kxu8BV9c-sVnmYt3b-kqDrPz0mGC0kojO-CLrmsoypVlj3CBaEx6nEHu3hZsIst70IiVmhW53f4zvLenLvIKxcRqjiPSuhzMLEA&__tn__=-UK*F Nguồn : Anpha Home