//** Tắt chức năng chỉnh sửa trực tiếp theme và plugin ** // define('DISALLOW_FILE_EDIT',true); // ** Tắt chức năng cài đặt thêm theme và plugin mới ** // define('DISALLOW_FILE_MODS',true); // ** Cho phép chay nhiều domain ** // define('WP_SITEURL', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . ''); //WordPress Address (URL) - Thư mục chứa Code define('WP_HOME', 'https://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . ''); //Site Address (URL) - Địa chỉ site // Thay đổi thư mục UPLOADS define(UPLOAD_URL_PATH, 'https://dl.acrack.net'); define(UPLOADS, 'wp-uploads/data'); //Nén trang và script (chức năng mở rộng) giúp tăng tốc tối ưu các file CSS và Java Script define('COMPRESS_SCRIPTS', true); define('COMPRESS_CSS', true); define('ENFORCE_GZIP', true); // ** Cài theme, Plugin ko cần điền FTP Sever ** // define('FS_METHOD', 'direct'); // ** Chỉnh thời gian tự động lưu khi viết và sửa bài viết bằng cách thêm vào file wp-config.php tham số dưới đây: ** // define('AUTOSAVE_INTERVAL', 600 ); // giây // ** Tắt chức năng Post Revisions (phiên bản cũ của bài viết) và xác định số Post Revisions ** // define('WP_POST_REVISIONS', 3 ); define('WP_POST_REVISIONS', false); //Disable autosave // ** Tối ưu Wp-Admin bằng cách tắt các Javascript phối ghép thừa (thêm vào file wp-config.php) ** // define('CONCATENATE_SCRIPTS', false); // ** Tăng bộ nhớ phân bổ cho việc xử lý PHP ** // define('WP_MEMORY_LIMIT', '96M'); // ** "Đổ rác" (thêm vào file wp-config.php, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên) ** // // ** Thiết lập số ngày lưu lại trước khi WordPress xóa vĩnh viễn các bài viết, trang, dữ liệu đính kèm, và phản hồi từ thùng rác. ** // define('EMPTY_TRASH_DAYS', 5 ); // 5 ngày // ** Tự động Tối ưu Automatic Database Optimizing, áp dụng cho WordPress 2.9 trở lên) ** // define('WP_ALLOW_REPAIR', true); // ** Bật chức năng cache đối tượng có sẵn trong WordPress ** // define('ENABLE_CACHE', true); //** Thiết lập cookie cho domain ** // define('COOKIE_DOMAIN', 'domain.com'); ** //